HOLIDAY INGATLAN
                         
 
 

MEGBÍZÁSI   SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről

Név: _________________________________________________
                                         /továbbiakban Megbízó/
Lakcím:_______________________________________________
 
Levelezési cím:  _________________________________________
 
E-mail cím: ____________________________________________
 
Telefon:   _____________________________________________
 
Születési hely, idő: ______________________________________
 
Anyja neve: ___________________________________________
 
Cégjegyzékszám:   ------------
 
Személyigazolvány szám:   ________________________________
 
Képviselő neve:  ________________________________________
 
Kapcsolattartó (bérlő, stb.) elérhetősége:  ____________________
 
Másrészről
Név: Holiday Ingatlanközvetítő Iroda (Visionix Kft.)  /továbbiakban Megbízott/
Székhely: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u.5.
Telephely: Kecskemét, Kőhíd u.6.
Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Petőfi Sándor u.5.
Telefon:  06-76-341-718; 06-70-940-1179
E-mail: holidayingatlan@gmail.com
Ingatlanközvetítői nyilvántartásba vétel sorszáma: I-G/66/2011.
Engedély nyilvántartási száma: I-149/2011

Között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:
A megbízás, annak tárgya és érvényessége
Megbízó(k) kizárólagos tulajdonosa(i) _______________________________________________________(név) a Hrsz. természetben a _______________________________________________címen található ingatlannak/teleknek. Megbízó ezennel megbízza Megbízottat az ingatlan/telek értékesítéséhez (cseréjéhez) kapcsolódó ingatlan közvetítői munkával. A Megbízó nem ad kizárólagos jogot a Megbízottnak. A Megbízott a feladata teljesítése érdekében jogosult saját költségén a megjelölt ingatlanról kívülről, belülről fényképeket készíteni, az érdeklődőknek megmutatni, a különböző médiákban hirdetni és megjelentetni, melyekhez a Megbízó hozzájárul. A Megbízott jogosult az ingatlanon reklámtábláját, molinóját elhelyezni. A szerződés ____________________ napjától határozatlan ideig érvényes. Jelen szerződést bármelyik fél indoklási kötelezettség nélkül 5 napos felmondási idővel felmondhatja. A felmondás nem érinti a szerződés megszűnését megelőzően keletkezett jogokat és kötelezettségeket.
 
Teljesítés
Ha a Megbízó, vagy annak közreműködője a Megbízott által a megbízási jogviszony érvényességi időtartama alatt, illetve a megbízási szerződés bármely okból történő megszűnésétől számított egy éven belül – a megbízás időtartama alatt – bemutatott vevővel, bérlővel vagy annak érdekkörében álló más személlyel (rokon, üzlettárs, stb.) kötne adásvételi, bérbeadási szerződést a jelzett ingatlanokra vonatkozóan, akkor a Megbízó köteles a Megbízott számára megfizetni a 3. pontban meghatározott jutalékot. Megbízó jutalékfizetési kötelezettségét nem érinti, ha a jelen szerződésben szereplő szerződéstípustól eltérő megállapodást köt (pl. bérleti szerződés helyett adásvételi szerződés jön létre), csak a jutalék fizetés tartalma változik. A Megbízott felelőssége az eladókkal, bérbeadókkal kapcsolatban tudomására jutott adatok tekintetében azok továbbítására korlátozódik.
Felek kötelezik magukat arra, hogy az együttműködés teljesítéséhez szükséges információkat egymás rendelkezésére bocsátják. Megbízó tudomásul veszi, hogy a fent nevezett ingatlant a Megbízottnak adott hirdetési árnál kevesebb összegért nem hirdetheti! Módosításra van lehetőség, de abban az esetben is egyezni kell a Megbízó és Megbízott hirdetési árainak! Amennyiben Megbízó ezt a pontot figyelmen kívül hagyja 100.000 Ft bánatpénzt köteles Megbízottnak fizetni! Megbízott külön egyeztetés és értesítés nélkül a hirdetési árat módosíthatja a Megbízó általi összegre és a limitár  az irányár szerinti 5%-os csökkentésre kerül! Megbízó ingatlanát kevesebb összegért is értékesítheti, de ez az ingatlan hirdetésére nem terjed ki
 
Megbízási díj
A Megbízott jutalékra, jelen szerződésben meghatározott kivételektől eltekintve, kizárólag eredményes közvetítés – tehát bizonyíthatóan a Megbízott által közvetített féllel aláírt adásvételi, bérbeadási szerződés esetén tarthat igényt. A jutalék kifizetésére az adásvételi, bérbeadási szerződés aláírását követően függetlenül a fizetési ütemezéstől az első pénzmozgáskor a Megbízott által kibocsátott számla alapján kerül sor. A Megbízó a jutalékot egy összegben, az ingatlan elidegenítéséből származó első részösszegből (foglaló) köteles a Megbízottnak megfizetni.
A jutalék mértékét a Felek eladás esetén 2 % + ÁFA, azaz 2,54 % alapdíjban állapítják meg, de minden esetben a jutalék elszámolás alapjaként a vételi ajánlatban rögzített árat határozzák meg.

Irányár:  XXXXX Forint,

azaz    _______________________________________________ Forint, amely összegen a Megbízott és Megbízó hirdeti.

minimális ár, Felek megállapodása alapján  XXXX Forint,

azaz_________________________________________________Forint  amely összeg alatt a Megbízó az ingatlant nem köteles eladni.

Ároptimalizálás keretében az irányár csökkentése előzetes megbeszélés alapján:  

XXXX  Forinttal azaz __________________________ Forinttal 

___________________gyakorisággal csökkenthető XXXX Forintig

azaz _______________________________________ Forintig.

Cégek esetén a Megbízó az eladási nettó ár  2%-a + ÁFA azaz 2,54 %  összeget fizet ki jutalékként Megbízott részére. Felek nevében jelen szerződést aláíró személyek kijelentik, hogy a gazdálkodó szervezet képviseletére jogszabály, társasági szerződés vagy jelen jogügyletre szóló külön meghatalmazás alapján jogosultak.

A Felek kötelezettségei
Megbízó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés alapján szolgáltatott, vagy egyébként a Megbízott rendelkezésére bocsátott adatok a valóságnak megfelelnek, így elégségesek ahhoz, hogy azok vonatkozásában harmadik személy minden további nyilatkozata, vagy hozzájárulása nélkül adásvételi, bérbeadási szerződést lehessen kötni Megbízó részére. A szolgáltatott adatok, tények, ingatlanra kiható körülmények megváltozásáról, új tények, körülmények felmerüléséről a Megbízó felelősséget vállal, hogy a jelen szerződés alapján szolgáltatott, vagy egyébként a Megbízott rendelkezésére bocsátott adatok a valóságnak megfelelnek, így elégségesek ahhoz, hogy azok vonatkozásában harmadik személy minden további nyilatkozata, vagy hozzájárulása nélkül adásvételi, bérbeadási szerződést lehessen kötni Megbízó részére. A szolgáltatott adatok, tények, ingatlanra kiható körülmények megváltozásáról, új tények, körülmények felmerüléséről a Megbízó 24 órán belül, illetve a rá következő munkanapon köteles tájékoztatni a MegbízottatAmennyiben Megbízó ezt a pontot figyelmen kívül hagyja 100.000 Ft bánatpénzt köteles Megbízottnak fizetni!
Megbízó kétszeres közvetítői díjat fizet, ha az ingatlanát a Megbízott által közvetített Vevőnek adja el/adja ki és azt tíz naptári napon belül nem jelenti be a Megbízottnak.
 
Záró rendelkezések
Szerződő felek az esetleges vitás kérdéseket megkísérlik békés úton rendezni. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy kikötik a Kecskeméti Városi Bíróság kizárólagos illetékességét. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók. Felek kijelentik, hogy az 1. pontban meghatározott megbízás tárgyának ellátásához megfelelő szakismerettel, szakmai tapasztalattal rendelkeznek. A megbízott személyesen köteles eljárni; igénybe veheti azonban más személy közreműködését is  ha ez a megbízás jellegével együtt jár. A megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el. A külön megállapodásban való eltérés csak akkor lehetséges, ha ahhoz jelen szerződést aláíró másik fél írásban hozzájárult. Felek megállapodnak abban, hogy egymás részére a vevővel, bérlővel kapcsolatban védelmet biztosítanak. A védelem azt jelenti, hogy a másik fél a bemutatott vevővel vagy bérlővel közvetlen jogviszonyt nem létesít, kizárólag csak a jelen szerződést aláíró másik fél közreműködésével, közbeiktatásával. Felek kötelezik magukat arra, hogy bármely adatot, tényt vagy információt és megoldást üzleti – vagy amennyiben a titok természetéből adódóan banktitok, titokként kezelnek. Bármely fél szerződésszegő magatartása esetén a vétlen fél jogosult a szerződést egyoldalú nyilatkozatával azonnali hatállyal megszüntetni. A szerződés megszűnése esetén felek a már teljesített szolgáltatásokkal egymással elszámolnak és az elszámolást követő 8 napon belül a ki-, illetve visszafizetések megtörténnek.

Jelen szerződés felbontása, módosítása csak írásban érvényesíthető. A szóban vagy ráutaló magatartással létrejött felbontás, módosítás érvénytelen. A levelezési címre küldött értesítés az átvétel tényétől függetlenül kézbesítettnek, joghatályosnak tekintendő.

Jelen szerződést, a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt cégszerűen aláírták.

 

Kecskemét, 2012. ____________________ hó ___________   napján

 

______________________                         _________________________
          Megbízó                                        Megbízott  (Cégszerű aláírás)

                                                                                                          

Az ingatlan főbb jellemzői:
Telek mérete (m2) 
Telek beépíthetősége/szolgalmi jog
Kerítettség /teljes/részben      
Ingatlan fekvése:
Lakható összterület:
Melléképület:
Földszint/emelet/tetőtér:
Készültségi fok:           Építési idő:                                         
Utolsó felújítás:          Állag:
Társasház emeleteinek száma:
Lakás szintje:  
 
Helyiségek:
Szoba:            m2        m2          m2          m2
Félszoba:        m2       m2           m2          m2
Nappali            m2 Nappali+konyha           m2
amerikai konyha             m2, konyha         m2
Nappali+étkező      m2,konyha+étkező      m2
Fürdőszoba    m2, Fürdő+WC    m2, Wc    m2
Előszoba          m2, folyosó      m2      
Erkély      m2, terasz     m2, franciaerkély
Pince:        m2, kamra     m2
Garázs/műhely/szerelő akna               
Egyéb kocsi beállási lehetőség:           
Lift:                
Tároló      m2,  közös tároló     m2
 
Közművek
Víz: vezetékes/fúrt     
Villany/ipari áram:                              
Gáz / ipari gáz:                                  
Csatorna/derítő:                                 
Fal anyaga:              Szigetelés:
Fűtés típusa, módja: gáz/vegyes/villany/padló/egyéb_________
központi/házközponti/kazán/radiátor   
kályha/cserépkályha/kandalló / konvektor egyéb:      
Komfortfokozat:                                 
Tetőtér / Padlás:       

Egyéb jellemzők / Extrák:

Boros/zöldséges pince:

Klíma hűtő/fűtő Kw:

Automata kapu / kovácsoltvas kerítés 

jacuzzi, szauna medence, kerti tó

riasztó / tűzvédelmi rendszer / kamera

Kemence/tűzrakó hely

Parkosítás/kerti pavilon

kutya kenel/ól/istáló/karám

Az eladást befolyásoló lényeges tényezők:

Asztali nézet